verkoopsvoorwaarden

Proflight wil graag met de klanten een partnerrelatie opbouwen en, binnen de grenzen van het mogelijke, aan hun behoeften en wensen voldoen. Onze verkoopsvoorwaarden zijn dan ook in dit opzicht opgesteld.

Voor alle legale verbintenissen is Proflight bvba (lic A5083) aansprakelijk.

Over de prijzen en betaalcondities

Waarom richtprijzen?

Op datum van drukken van de brochure of publicatie op de website berekenen wij de prijzen zo correct mogelijk. Op het moment dat u ons om een offerte vraagt, herrekenen wij de prijs rekening houdende met :

 • de huidige wisselkoers
 • de beschikbare prijsklasse van de vluchten
 • actuele promoties
 • eventuele kinderkortingen
 • aantal reizigers per voertuig
 • eventuele extra nachten of diensten die u wenst toe te voegen

Na ontvangst van het voorschot binnen 8 dagen na reservatie geven wij u een prijsgarantie voor het landarrangement (en eventueel de vliegtickets) en wijzigt de prijs niet meer.

Belangrijk (en tenzij anders vermeld):

 • richtprijzen zijn steeds berekend per persoon op basis van een tweepersoonskamer (groepsprijzen en single supplement op aanvraag)
 • dagelijks vertrek mogelijk
 • de rondreis kan ook in omgekeerde volgorde uitgevoerd worden

Voorschot & saldo.

Om ons toe te laten tijdig de verschillende leveranciers te betalen, verzoeken wij u stipt de volgende betaaltermijnen na te leven:

 • 30% voorschot binnen 8 dagen na reservatie te vermeerderen met de volledige kost van de verzekeringen en de vliegtickets indien u kiest voor een onmiddellijke uitgifte (cfr. infra)
 • het saldo van de reissom 6 weken voor de afreis. De reis is pas bevestigd na ontvangst van de getekende bestelbon en het gewenste voorschot.

Betaling.

Voor contante betalingen dienen wij te verwijzen naar de geldende wetteksten. Vanaf 2014 ligt de grens voor cashbetalingen op € 3.000. Bovendien slaat deze grens niet op de betaalde som zelf, maar wel op de totale waarde van de aankoop waarop de betaling betrekking heeft. Betalingen per credit card doen de reissom met 3% verhogen. Bijgevolg gaat onze voorkeur uit naar betalingen per overschrijving.

Vliegtickets.

Dankzij onze eigen IATA-licentie kunnen wij uw vliegtickets zelf uitgeven en geniet u van een grotere flexibiliteit. Niettegenstaande wij uiterste zorg besteden aan het reserveren aan de laagste tarieven, hebben luchtvaartmaatschappijen het recht de tarieven (en vooral de fueltoeslagen) aan te passen zolang de tickets niet zijn uitgeschreven. In dat geval zijn wij genoodzaakt eventuele fuel- of taksverhogingen door te rekenen. U kunt echter van ons een prijsgarantie bekomen door uw tickets onmiddellijk bij reservatie te laten uitschrijven en te betalen.

Prijsgarantie.

Na ontvangst van het voorschot binnen 8 dagen na reservatie geven wij u een prijsgarantie voor het landarrangement (en eventueel de vliegtickets) en wijzigt de prijs niet meer. Zo is de prijs niet langer onderhevig aan bijvoorbeeld een schommeling van de wisselkoers. Wij blokkeren, op het ogenblik van de reservatie, de wisselkoers zodat u een gegarandeerde prijs heeft (wat betreft het landarrangement). Hoe de wisselkoers ook evolueert, de overeengekomen prijs (van het landarrangement) blijft dezelfde.

Lid van het Garantiefonds Reizen.

In tegenstelling tot buitenlandse touroperators of pure internetspelers kunnen wij u 100% garanderen dat uw centjes bij ons in veilige handen zijn. Het Garantiefonds Reizen beschermt u bij een faillissement zodat u geen deel van de reissom verliest ofwel zonder enige hinder uw reis kunt voortzetten. Sinds begin 1997 bestaat in België het Garantiefonds.

Dit officieel orgaan werd opgericht om de reiziger te beschermen in geval van faling van het reisbureau voor of tijdens de reis. Om als reisbureau lid te worden, dient men niet alleen forse bijdragen te storten en over de nodige borgen te beschikken, maar worden de jaarrekeningen grondig bekeken door onafhankelijke revisoren en dient het personeel aan strenge normen te voldoen.

Proflight werd als één van de eerste kantoren aanvaard en is sinds 1997 verzekerd bij het Garantiefonds – Metrologielaan 8 – 1130 Brussel. Uiteraard werkt het Garantiefonds Reizen ook preventief door jaarlijks de kredietwaardigheid van haar leden op te volgen.

Facturatie.

In uw en ons belang past Proflight strikt de regels toe voor wat betreft het naleven van de door de wet opgelegde regels. Fictieve facturatie wordt dan ook geweigerd en net als alle collega’s is ook Proflight verplicht alle componenten, bestemming en deelnemers aan de fiscus op te geven in geval van facturatie aan een firma.

Facturatie aan privépersonen valt echter onder de wet van de privacy en geniet onze discretie.

Bijzondere reisvoorwaarden

Deze bijzondere voorwaarden gelden als aanvulling op de algemene reisvoorwaarden.

Art. 1: Aansprakelijkheid van Proflight
De algemene aansprakelijkheid van Proflight wordt geregeld door art. 14 van de algemene reisvoorwaarden, dat een samenvatting is van de artikels 17 en 18 van de Reiscontractenwet.
Proflight vestigt de aandacht erop dat de aansprakelijkheid van de reisorganisator niet betrokken is in geval van overmacht of van een gebeurtenis die hij, zelfs met in achtneming van de grootste zorgvuldigheid, niet kon voorzien of verhelpen (waaronder overboeken niet is inbegrepen).
Bovendien is Proflight wettelijk verplicht, in de mate van het mogelijke, bijstand en hulp te verlenen aan de in moeilijkheden verkerende reizigers tijdens de uitvoering van het reiscontract.
In deze gevallen (overmacht of hulp en bijstand) kan Proflight de door hem gemaakte kosten voor extra vervoer en/of verblijf ten laste leggen van de reiziger. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en een einde op de opstapplaats.

Art. 2: Annulering door de reiziger
– Tot 40 dagen voor vertrek: 30% van de reissom
-tot 30 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
-binnen 30 dagen van vertrek: 100% van de reissom.

Bij sommige reizen of onderdelen daarvan, bijvoorbeeld safari’s, rondreizen, excursies en vluchten kunnen annuleringsbepalingen gelden die afwijken van bovenstaande regeling. Indien de kosten die de leverancier aan Proflight berekent hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zal Proflight deze extra kosten aan u doorrekenen.

Art. 3: Wijziging door de reiziger
Zie algemene reisvoorwaarden.

Art. 4: Annulering en/of wijziging door Proflight
Zie algemene reisvoorwaarden.

Art. 5: Dienstregeling vluchten
Door de sterk toegenomen drukte in het luchtruim en de internationaal opgelegde veiligheidsmaatregelen kunnen ernstige vertragingen optreden. Daarom voorziet Proflight steeds een zo ruim mogelijke overstaptijd. Vluchtschema’s worden altijd vermeld onder voorbehoud en zijn onderhevig aan wijzigingen, zelfs na ontvangst van de reisdocumenten of zelfs na vertrek. De dienstregeling wordt derhalve niet beschouwd als een wezenlijk punt in de zin van art. 10 van onze algemene reisvoorwaarden. Indien door staking, overmacht en ongeacht onze goede zorgen de reiziger een verbinding mist, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de reiziger. De reiziger dient zelf de terugvluchten te herbevestigen en tegelijk het vluchtschema na te kijken.

Art. 6: Verantwoordelijkheid
Proflight kiest met uiterste zorg zijn leveranciers en beoogt steeds de juiste verhouding tussen comfort, authenticiteit en veiligheid van de programma’s. U begeeft zich echter naar een bestemming waar de natuur niet steeds voorspelbaar is. Op safari komt u vaak zeer kort bij wilde dieren. Niettegenstaande ongevallen zeer zeldzaam zijn, kan niemand de ultieme veiligheidsgarantie geven. De meeste kampen zijn niet omheind en u dient dan ook strikt de consignes van het lokale personeel na te leven. De reiziger aanvaardt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele ongevallen te wijten aan een gebeurtenis die de reisorganisator, met in acht name van alle mogelijke zorgvuldigheid, niet kon voorzien of voorkomen.

Art. 7: Klachtenregeling
1. Klachten ter bestemming:
Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse meegedeeld worden aan de dienstverlener of de vertegenwoordiger van Proflight. Het niet naleven van deze voorschriften kan een invloed hebben op de bepaling van uw eventuele schadevergoeding
2. Niet verkregen diensten:
De tegenwaarde van niet verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het voorleggen van een attest uitgaande van de betrokken dienstverlener, waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten niet werden ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling. Voor eventuele geschillen die niet via de geschillencommissie kunnen opgelost worden, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

Algemene reisvoorwaarden van Geschillencommissie Reizen VZW

Art. 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 (B.S. van 1 april 1994) tot regeling van het contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling (Reiscontractenwet).

Art. 2: Promotie en aanbod
§ 1. De gegevens in de reisbrochure binden Proflight, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen na een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
§ 2. Proflight kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
§ 3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Art. 3: Informatie vanwege de reisorganisator
De reisorganisator is verplicht:
§ 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie aan de reizigers schriftelijk mee te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten, visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen.
Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulerings- en/of bijstandsverzekering.
§2. ten laatste 7 kalenderdagen vóór de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen
b) naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Art. 4: Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet aan de reisorganisator alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Art. 5: Tot standkomen van het contract
§ 1. Bij het boeken van de reis is Proflight ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
§ 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
§ 3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Art. 6: Prijs van de reis
§ 1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2 §. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan de herziening onderhevig is.
§ 3. De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op datum van offerte golden; daarnaast op de tarieven voor vervoer die op datum van offerte bekend waren, en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht, gekend over het gemiddelde van de maand.

Art. 7: Betaling van de reissom
§ 1. Behalve in het geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger bij de ondertekening van de bestelbon 30% van de totale reissom als voorschot, met een minimum van € 100.
§ 2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 6 weken vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfder tijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.
§ 3. Boekt de reiziger minder dan 6 weken vóór vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Art. 8: Overdraagbaarheid van de boeking
§ 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator van deze overdracht op de hoogte te brengen.
§ 2. Overdrager en overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de reis en kosten van de overdracht.

Art. 9: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Art. 10: Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
§ 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
§ 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisorganisator in kennis te stellen.
§ 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
§ 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Art. 11: Verbreking door de reisorganisator vóór de afreis
§ 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van minder kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
§ 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Art. 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
§ 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
§ 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
§ 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Art. 13: Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Zie Bijzondere reisvoorwaarden.

Art. 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator
§ 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten, en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
§ 2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
§ 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verslag uitgesloten of beperkt.
§ 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
§ 5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Art. 15: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator, zijn personeel of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Art. 16: Klachtenregeling:
§ 1. Vóór de afreis:
Klachten, vóór het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of -organisator.
§ 2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of rechtstreeks tot de reisorganisator.
§ 3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Art. 17: Geschillencommissie Reizen
§ 1. Er ontstaat een “geschil” wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
§ 2. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van huidige algemene voorwaarden, over dit contract en waarbij de reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillencommissie Reizen, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
§ 3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
§ 4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen, bepaald door de Geschillencommissie Reizen VZW, inzonderheid het Geschillenreglement.
§ 5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen VZW is Koning Albert II-laan 16 Brussel.

X